Kontakt

Restaurace HRAD – Jakub                                                                                                Šachový klub – Alois

Jakub
Telefon 604 560 666     jakub.olsa@email.cz
Alois
Telefon 607 191 122 zakalois@gmail.com